Ask The Rabbi

נושא: הלכה

ספירת העומר

מה עושים אם שכחתי להגיד ספירת העומר, ונזכרתי בערב למחרת?

אם נזכרת למחרת לפני שקיעת החמה, עליך לספור את הספירה של אתמול ללא ברכה, ואז ניתן להמשיך בערבים הבאים לספור בברכה. אך אם נזכרת רק לאחר השקיעה למחרת, עליך לספור מכאן ולהבא ללא ברכה, ורצוי במקרה זה להקשיב לשליח ציבור שמברך (או למישהו אחר) ולכוון לצאת ידי חובה בברכתו.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו