Ask The Rabbi

נושא:

ספירת העומר

האם מותר לחדש משקפיים בימי ספירת העומר?

אם אתה זקוק להם לראייה כעת, וכגון לנהיגה, או שנשברו המשקפיים הקודמות – בוודאי מותר. כשאין צורך הכרחי כעת למשקפיים – הנה לדעת רוב ככל האחרונים למשקפיים אין דין בגד לענין ברכת שהחיינו, וגם אין ברכישתם שמחה כיון שבדרך כלל אינו מעוניין בהם והיה מעדיף שיראה היטב ולא יזדקק להם (אף שיש פוסקים שמברכים עליהם שהחיינו, מ"מ מידי ספק לא יצאנו וספק ברכות להקל). על כן אדם שהמשקפיים נחשבים אצלו ליופי ולתכשיט (בדרך כלל ייתכן אצל נשים) – יש מקום להחמיר ללבשם בתחילה בשבת.

מקורות