Ask The Rabbi

נושא:

ספירת העומר

מי שנזכר בבין השמשות שלא ספר אתמול ספירת העומר, מה עליו לעשות?

אם ספר בזמן שהוא בין השמשות לדברי הכל (להוציא אם ספר בזמן שהוא ביה"ש רק לשיטת ר"ת), אזי לכתחילה ישמע מכאן ואילך את הברכה מאחר, ויכוין לצאת ידי חובה. אמנם המקל לספור בברכה - יש לו על מי לסמוך.

מקורות