Ask The Rabbi

נושא:

ספירת העומר

מי שהזכיר בספירת העומר רק את ה'ימים' ולא הזכיר את ה'שבועות', האם יצא ידי חובה?

מי שמנה את ה'ימים' בלבד (ללא שבועות): מעיקר הדין יצא ידי חובה, אמנם יש לו לחשוש ולספור שוב ספירת העומר ולהזכיר גם את ה'שבועות', אמנם לא יברך.


 

מקורות