Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

סנדק בברית

אם כיבדו אדם להיות סנדק בברית, ואח"כ התחרטו ורוצים לבחור באדם אחר, האם יכולים לחזור בהם?

ז.


תאריך: 18\4\13. שם: . מדינה: צרפת. נושא: ברית מילה


 


תלוי; אם בזמן שבחרו את הראשון, לא ידעו מהשני או שלא ידעו שיכול לבוא ולשמש כסנדק, ולאחמ"כ נתברר להם עליו או שיכול, ורוצים בו יותר מהראשון, מחמת שאוהבים אותו יותר או שהוא צדיק יותר, מותרים לחזור בהם.


אמנם באופן אחר, אסורים לחזור בהם לכתחילה, ובדיעבד אם חזרו בהם – נחשב חזרה. (והמקילים לחזור בהם אף לכתחילה - מכיבוד שנתנו עוד לפני שהתינוק נולד, יש להם על מי לסמוך).

מקורות