סליחות ביום אחד בלבד - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: חגים

סליחות ביום אחד בלבד

שלום וברכה. בעקבות המצב, אני לא יכול לערוך סליחות עם קהילתי בכל יום ויום. אני יכול רק יום אחד, אולי שניים. רציתי לשאול, אם יש יום מימי הסליחות שהוא יותר מיוחד משאר הימים שכדאי לעשות בו את הסליחות? מוצאי שבת לא באפשרות

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
יום ג' דסליחות, שהוא יום מיוחס ומופלא, ולהלן אביא בקיצור את פרשת היום. ונראה שכדאי לסדרו ביום זה, או בער"ה.

ענינו של יום ג' דסליחות הוא עניין מופלא ביותר, ששנים רבות לא ידעו כלל מה ענינו של יום זה.

במכתב של הרבי מערב שבת קודש י"ג אלול שנת התש"י, כותב הרבי כך:

"פרשת יום ג' דסליחות סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר יום זה "הוא יום המוגבל והמיועד להוד כ"ק אדמו"ר הזקן לדורותיו לאמר רק לפני בנו המיוחד הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי, וכשהי' הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ כבן עשר אמר גם לפניו, מאמר חסידות ביחידות ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ הי' אומר ביום ג' דסליחות מאמר של הוד כ"ק אדמו"ר הזקן לפני הוד כ"ק אאזמו"ר מוהר"ש, ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש הי' אומר דרוש ביום ג' דסליחות לפני הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק. וביום ג' דסליחות תרנ"ה הואיל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לאמר לפני דרוש זה6 ויצוני על הסוד עד הזמן שיצוה לגלות"..

ובסוף המכתב כותב:

"שנים רבות הי' ענין חי אלול וענין ג' דסליחות בהעלם, ועכשיו ניתנה רשות לגלות, ופירסמם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בכל קצוי תבל. ואף דלכאורה וכי אכשור דרא, אלא שהיא הנותנת, מפני ההעלמות וההסתרים דעקבתא דמשיחא שגדלו ביותר "פותחים גם את האוצרות דהון יקר שהי' כמוס וחתום מעין כל רואה" עד עתה.

וביחוד עתה אחר ההסתלקות – הנה על כל אחד ואחת מאתנו כלנו להתחזק ולהתקשר באילנא דחיי ובנשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ביתר שאת וביתר עז. ובעזרת אוצרותיו ואוצרות אבותיו שפתח ומסר לנו – להסיר את ההעלמות וההסתרים, אשר זהו ג"כ הכנה והכשרה לקבל את הכתיבה וחתימה טובה"

ומפורש במכתב, שאף על פי, שמצד ירידת הדורות, הרי מי אנו שנזכה לגילוי של יום כזה, הרי "היא הנותנת" בלשונו של הרבי, ודווקא בגלל ההעלמות וההסתרים הגדולים, מגלים אוצרות שהיו חתומים וכמוסים קודם לכן.

ובשיחה נוספת ביאר הרבי, שהרבי הריי"צ גילה את יחודו של יום זה באמירת מאמר חסידות, אך לא גילה את הטעם על יחודו של היום.

ומסביר שם הרבי, שבמאמר של הרבי הריי"צ ישנם כמה וכמה ענינים, שכל אחד יכול לחפש את ההסברה במעלת אותו היום בעצמו, ובהמשך אמר, גם אם כל אחד לא ימצא, הרי דווקא בגלל שהרבי הריי"צ לא פירש את הטעם, "ולכך יכול כל אחד, לפום שיעורא דיליה, לחפש את ההסברה במעלת היום".

ובשיחת ג' דסליחות תשמ"ח, ביאר הרבי, טעם מסויים ליום זה, וזלה"'ק:

"בכלל הרי משתדלים לחזק את הענינים הטובים שהיו בשנים הקודמות, ועל אחת כמה וכמה הענינים שמאיזה סיבה שתהיינה, נחלש הפרסום שלהם.

ובנוגע לעינינו: נשיא דורנו גילה ופרסם אודות החשיבות המיוחדות של יום ג' דסליחות, ועד כדי כך שמאמרי החסידות השייכים לראש השנה (שהיו נאמרים בזמנים מיוחדים מר"ה ואילך), התחילו ברבים בשנה מסויימת (תש"ה) ביום שלישי דסליחות..

ואף על פי שלא כתוב שם טעם גלוי לזה, מכל מקום יש לכך טעם בולט, עד שאין שום צורך לחיפוש והשתדלות מיוחדת,

ובהקדמה: אף שבכלל צריך להזהר לומר פירושים ורמזים חדשים, כי אין כל אחד ואחד מוסמך לזה, הנה ידועים בזה דברי כ"ק אדמו"ר נ"ע בנוגע ללימוד פירושים בספר התניא, שאף שצריך להזהר מזה, מכל מקום כאשר הדבר מוסיף בעניני עבודה יכולים לומר פירושים כו' (וזה נמסר גם לסתם חסידים ולא רק ליחידי סגולה). ועד"ז בנוגע לכל ענין וענין, שבאם זה מוסיף בעבודת ה' – אהבת ה' ויראת ה' – מותר לומר פירושים ורמזים חדשים.

ובנוגע לעינינו: מספר השלישי הוא בעל חשיבות מיוחדת, ועד ש"מתן תורה" קשור לשלישי, "אוריאן תליתאי, לעמא תליתאי, בירחא תליתאי", וזוהי המעלה דשלישי דסליחות, העילוי דשלישי.

ויש להוסיף בשייכות מספר השלישי, לשלישי דסליחות: א) לעולם חל ג' דסליחות ביום שלישי בשבוע "שהוכפל בו כי טוב", שהרי תחילת ימי הסליחות היא תמיד "במוצאי מנוחה", וא"כ בנוסף לזה שבמשך כל השנה יום שלישי (היום והלילה) הוא יום מיוחד, הרי על אחת כמה וכמה כשנוסף על זה מעלת השלישי מצד שלישי דסליחות. ב) כללות ענין הסליחות קשור בארבעים יום השלישיים שהי' משה רבינו בהר סיני, שאז אמר לו הקב"ה "סלחתי כדברך", ג) ישנם ג' לשונות של סליחה: "מחילה סליחה וכפרה" ויש להוסיף בזה עוד כמה ענינים, "ותן לחכם ויחכם עוד".

הוראתיו של הרבי במעשה בפועל ליום זה, הם שבמשך המעת לעת של יום ג' דסליחות ילמדו עכ"פ חלק מא' המאמרים (איש כחפצו, שהרי ישנם ריבוי מאמרים דיום זה).

והוראה נוספת, לערוך התוועדות ב"שטורעם" גדול, עד שמגיעים לסליחות "מתנדנדים".

ולכאורה נראה, שאם אפשר כבר לקשר את אותה ההתכנסות של אמירת הסליחות, להתוועדות ואמירת לחיים, לימוד חלק מאחד המאמרים בצוותא.

 

מקורות

דילוג לתוכן