fbpx

סליחה על פגיעה

שלום רב רציתי לישאול בבקשה
אדם שנפגע מאחר לא צריך לשנוא אותו או לנקום בו כי היה רק כלי ביד השם.וכל זה נוגע מהביטחון בה' . אבל למה נגד הגוים אנחנו כן מבקשים נקמה וגם שונאים אותם כשמגיע רע מהם.ונראה לי שאדמור הזקן אומר יהודי שעשה הרבה רע אפילו חתך לו יד לאדם אחר, ידע שהכל מה' ולא ישנא.
תודה רבה

ב"ה

כוונתך כנראה למבואר באגרת התשובה בשם הגמרא שאדם צריך לסלוח לחברו שמבקש ממנו מחילה גם במקרה של קוטע יד.

באופן עקרוני יהודי צריך לדעת שהכל מאת ה' וכו', ויחד עם זה הבקשה שה' ינקום בגויים אויבי ישראל, היא לא מצד הפגיעה האישית, אלא מצד שכל מציאות הרע בעולם היא נגד ה' ומסתירה את כבוד ה', וחלק מהבקשה על הגאולה השלימה, שבה יתגלה כבוד ה', וממילא אלו שמנגדים לה' יעברו מן העולם

(ואצל יהודים, שיש להם חלק אלוקה ממעל ממש, הרי יש להפריד בין הנשמה האלוקית לבין המעשה מצד הנפש הבהמית והקליפה, ועל דרך מה שחז"ל אומרים יתמו חטאים ולא חוטאים,).

מקורות