Ask The Rabbi

נושא:

סיום אפיה בשבת

האם מותר לאפות לחם בתנור באופן שהאפיה תיגמר בשבת?

 לפי אופן רגילות האפיה כיום, מן הנכון שיהיו הלחמים אפויים כל צרכם בשעת שקיעת החמה.

מקורות