fbpx

נושא: שבת

סיום אפיה בשבת

האם מותר לאפות לחם בתנור באופן שהאפיה תיגמר בשבת?

 לפי אופן רגילות האפיה כיום, מן הנכון שיהיו הלחמים אפויים כל צרכם בשעת שקיעת החמה.

מקורות

בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת (סימן רנד סעיף ה) כתב: אין נותנין סמוך לחשיכה פת לתנור, אלא כדי שיקרמו (פי' שיעלה על פני הלחם קרום וקליפה מחמת האש) פניה המדובקים בתנור.


וברמ"א שם הוסיף: הגה: וכל שפורסה ואין החוטין נמשכין, קרוי קרימת פנים (הגה"מ פ"ג). [ואפילו אם היה הפת עבה נמי סגי בזה השיעור לכו"ע דכיון דאין חוטין נמשכין בודאי נקרמו פניה היטב בין למעלה בין למטה. (משנה ברורה ס"ק כז)].


אמנם בשבת כהלכה (פ"ח הערה נב) כתב: שכל זה בזמנם שהיו רגילים לבדוק הלחמים באופן זה, אך כיום שאין רגילים בכך, וללא סימן זה אין אנו בקיאים בשיעור 'קרימת הפנים', לכן יש להקפיד שיהיו אפויים הלחמים כל צרכם בשעת שקיעת החמה.