סחיטת לימון בשבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: שבת

סחיטת לימון בשבת

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם מותר לסחוט לימון לתוך תה בשבת.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
אסור.

מקורות

כתב בשלחן ערוך הרב (סימן שכ סעיף א): הסוחט זתים להוציא מהם שמן או ענבים להוציא מהן יין חייב מפני שמפרק המשקה מהפרי וכבר נתבאר בסי' ש"ה שכל המפרק אוכל או משקה ממקום שנתכסה בו הרי זה תולדת הדש אבל שאר פירות מותר לסחטן מן התורה להוציא מימיהם מפני שכל מי פירות אין עליהם תורת משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד אלא תורת אוכל עליהם והרי זה כמפריד אוכל מאוכל שאין בו משום מפרק כמו שנתבאר שם…


ומדברי סופרים אסור לסחוט אפילו תותים ורמונים מפני שמקצת בני אדם שיש להם הרבה תותים ורימונים הם סוחטין אותן לשם משקה כזיתים וענבים…


אבל שאר פירות שאין דרך העולם לסחטן לשם משקה דהיינו לשתות מימיהם מחמת צמא או תענוג אף שיש להם הרבה מהם ואפילו רגילין לסחטן לרפואה אין עליהם שם משקה בשביל כך אפילו מדברי סופרים ומותר לסחטן בשבת…


ויש אומרים שכל הפירות אסור לסחטן מדברי סופרים לצורך מימיהם שכיון שזה הסוחט דעתו על מימיהם לשתותם מחמת צמא או מחמת תענוג (או אפילו לרפואה) הרי הם חשובים משקה מדברי סופרים…


וכן נוהגין להחמיר במקומות הרבה אבל העיקר כסברא הראשונה ומכל מקום במקום שנהגו להחמיר אין לשנות. [ובפרט שבזמנינו רגילים לסחוט כל הפירות ואפילו ירקות, וודאי אסור אף לשיטה הא'].


ובסעיף י' כתב: לדברי האוסרים לסחוט שאר פירות לצורך מימיהן לשם משקה, אסור לסחוט בשבת לימונים או שאר פירות לתוך מים או שאר משקין לשתותן, לפי שלא אמרו אלא משקה הבא לאוכל הוא כאוכל – ולא הבא למשקה.


ולפי"ז אסור לסחוט לימון לתוך תה, אפילו ישירות.


[וראה בקצות השולחן (ח"ה סימן קכו ס"ק כה): "כיון שבזמננו אין המנהג לסחוט לימונים דוקא לתוך המים אלא שסוחטין אותן לבדן בכמויות גדולות, ואח"כ מערבין המיץ במשקאות, כמו שעושין מוכרי המשקאות, וגם החי"א כתב דממלאין מהם חביות למאות לשתות עם פאנש, א"כ שוב הוי דינם כתותים ורמונים, ואסור לסחוט אותם אפילו לתוך המים". והיינו אפילו לפי הדיעה השניה בשו"ע].


דילוג לתוכן