Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

סוף העולם

שלום הרב,

נסא חקרו והגיעו למצב שאסטרואיד יעבור ליד כדור הארץ ויש סיכוי גם שיפגע בו
האסטרואיד גדול מדי כדי לשטח את הארץ

לפני כמה חודשים הייתי בחרדות על סוף העולם, אחרית הימים, 6000 שנה לעולם ועוד
אני צריך משהו שירגיע אותי

רציתי לדעת האם יכול להיווצר מצב שכזה?

תודה וערב טוב

ב"ה
עליך לחזק את הביטחון בה' שהוא המקיים את העולם בכל רגע ורגע, ובו הכל תלוי.
מלבד זאת שיש הבטחה של הקב"ה לאחר המבול, שלא יחריב את העולם פעם נוספת.
וגם מה שמובא שלאחר 6000 שנה העולם יחרב, הכוונה שהוא יעבור למצב אחר, יותר עדים ואלוקי, ההעלם וההסתר בו על האלוקות - יפסק, אבל לא יתבטל העולם עצמו, ואדרבא, התכלית האלוקית היא שנתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים.
עלינו לקיים מצוות מתוך שמחה וטוב לבב ולא להתרגש ולפחד מכל מיני הפחדוץ, שגם בעיני המדע אינן מבוססות.
הצלחה רבה ובשורות טובות

מקורות