fbpx

נושא: כללי

סדר התהילים

באיזה סדר יש לומר את התהילים האישי? מה קודם למה?
הפרק של הרבי
הפרק שלי
הפרק של בני המשפחה
פרקים לרפואת חולה

באחד ממכתביו כותב הרבי:
"ידוע המנהג שקיבל אדמו"ר הזקן.. מרבו בשם רבו מורנו הבעש"ט, לאמר הקאפיטל תהילים המתאים למספר שנותיו, אחר תפלת שחרית קודם אמירת השיעור תהילים בכל יום כנהוג".
מכאן משמע שאמירת הפרק האישי, ואמירת הפרק של הרבי קודמים לאמירת תהלים החודשי.
בניהם יש להקדים לכאורה את הפרק של הרבי, מפני כבודו של הרבי. אבל יתכן שבשנה כמו זו שהפרק הוא מאוד ארוך, אפשר לאומרו בהמשך היום כשיש יותר פנאי.
לאחר מכן אפשר לומר גם פרקי שאר בני המשפחה ופרקים עבור רפואה וכו'.

מקורות