fbpx

סגולות לילדים

שלום וברכה.

אנחנו רוצים הרבה זמן ילדים, אבל לצערנו לא זכינו להפקד. רצינו לדעת אם יש איזו סגולות מיוחדות בשביל זה? תודה רבה.

בעניין הסגולה להיכנס להריון, הנה בראש ובראשונה, מביא הרבי בכמה וכמה מקומות, שדיוק וזהירות בשמירת דיני טהרת המשפחה – נדה, הפסק טהרה, טבילה במקוה כשר וכו' – הינם סגולה ללידת ילדים.

לפעמים, ישנם גם פרטים מסויימים שנשכחו במהלך השנים, או שלא הובנו כמו שצריך, ולכן ראוי מזמן לזמן לרענן את הלימוד.

ישנם מקומות רבים בהם ישנם שיעורים בנושאים אלו, ומן הנכון לקבוע קביעות מסויימת ללימוד וחזרה על ההלכות.

בכל מקום שישנה שאלה מיוחדת, צריכים להביא את השאלה לרב מורה הוראה – פוסק בתחום.

זה הדבר העיקרי והבסיסי.

עניין נוסף, שהוא מועיל לזכות לראות בפרי בטן, הוא להתעסק בלימוד תורת החסידות, כך שלא יעברו על האדם שלושה ימים ללא לימוד חסידות.

דבר נוסף, שהובא בשם הרבי גם כן, הוא לבדוק את התפילין והמזוזות. לפעמים יכול להיות מצב שעבר זמן מאז שהתפילין או המזוזות נבדקו, ונפל בהם איזה פגם (או שח"ו לא היו כשרות מלכתחילה), ולזה נכון שכל שנה – נהוג בחודש אלול – לבדוק את התפילין והמזוזות.

אם לא נבדקו בשנה האחרונה, מן הראוי לבודקם.

זכות נוספת היא להתעסק בקירובם של ישראל לאבינו שבשמים, להפיץ את המעיינות של התורה והחסידות חוצה.

עניין נוסף, שכדאי לשים לב אליו, הוא לבדוק האם בשידוך שלהם היה איזה שהיא פגיעה בכבודם של בן או בת ישראל.

ובמקרה שרואים שישנו כזה, צריכים ללכת ולבקש מהם מחילה.

 

עניין חשוב גם כן, הוא להיות חזקים בביטחון ובאמונה בהשי"ת שהוא זן ומפרנס את הכל, והוא זה שמחליט בכל העניין, כמו בכל עניין בעולם.

וכמו שכותב הרבי ליהודי שכתב לו על בעיות מסויימות בהריון (מכתב מי"ב מנ"א תשי"ב):

"שלום וברכה!

… הנה בכלל אין ממה לפחד והשי"ת יתן שיתברכו בזחו"ק, ובדרך הטבע הנה לדעתי יבקרו אצל הפראפעסאר זאנדעק שהוא מומחה בעניני נשים ויספרו לו את כל מה שעשו עד עתה וכהוראתו יעשו ויתן השי"ת שיהי' הוא השליח להמציא להם ההוראות המתאימות ויבשרני טובות בקרוב שמלא השי"ת משאלות לבבם לטובה.

ויש לברר ג"כ אם בשעה שנשתדך עם זוגתו תחי' לא הי' בזה ענין של פגיעה בכבוד בת ישראל או בן ישראל אשר אז צריך לבקש מחילה, וכן צריך לבדוק המזוזות בביתו שיהיו כולם כשרות, וזוגתו תחי' תפריש קודם הדלקת הנרות בעש"ק וערב יו"ט איזה פרוטות לצדקה והוא יתחזק בשלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא כידוע. – כמובן שכ"ז צ"ל בלי נדר –

בברכה להפקד בזחו"ק המחכה לבשו"ט.".

במכתב אנחנו רואים, שמלבד זאת שהרבי שולח אותם לרופא מומחה, הוא מורה להם לברר אם היה איזה פגיעה בבן או בת ישראל, לבדוק את המזוזות,

ובנוסף להפריש צדקה לפני הדלקת נרות שבת וים טוב.

נקודה נוספת, שהרבי מורה להם להתחזק בשלושת השיעורים השוים לכל נפש, כידוע שישנה תקנה מיוחדת, ללמוד בכל יום את הפרשה היומית של החומש, ביום ראשון מראשון עד שני, ביום שני משני עד שלישי וכן הלאה.

ללמוד את הקטע היומי בתניא – לפי החלוקה לימות השנה.

וכן ללמוד את פרקי התהילים השייכים לאותו יום, לפי החלוקה החודשית, מידי חודש בחודשו.

ובמכתב נוסף, מכ"ה שבט, תשי"ד, כותב הרבי כך:

"..זה מזמן שנתקבל מכתבו בו מביע משאלות לבבם לטובה שלו ושל זוגתו תחי' להתברך בזחו"ק וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירם להנ"ל.

והנה ידוע מכתבו של רבינו הזקן אשר סגולה להולדת בנים הוא הענין דאהבה ויראה אשר אהבתו ויראתו ית' נקראים בשם בן ובת ברוחניות וכנדפס מכתב זה בארוכה בסידור מאה שערים בסופו ובמילא צריך הוא לקבוע שיעור לימוד נוסף בתורת החסידות.

מובן שצריך לשמור הוראות הרופאים כיון שלכל דבר צ"ל אחיזה בדרכי הטבע, וכן שזוגתו תחי' תתן איזה פרוטות לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב וכן יבדקו עוד הפעם את המזוזות והתפילין שלו, כן הי' מהנכון לברר אם בהשידוך שלהם לא נגעו מעין פגיעה בכבוד של בן או בת ישראל.

והשי"ת יצליחו לבשר טוב אשר נפקדה זוגתו תחי' ובטח כהוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר לא תפרסם לקרובי' מזה עד שתכנס לחדש החמישי להריונה, במלת פרסום הכוונה רק באופן הנ"ל אבל מובן שתספר לו וכן להרופא המטפל בזה וכו' והשי"ת יצליחם.

בברכה המחכה לבשו"ט"

יהי רצון, שמלך מלכי המלכים, יעמוד לכם בכל המצטרך, ותזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

 

מקורות

מכתבי הרבי:


כ"ה שבט, תשי"ד.


י"ב מנחם אב תשי"ב.