סגולות ונגיעה ביין

איך מתייחסים בחסידות חב"ד לסגולות כמו לגעת ביין אחרי הבדלה וכדו'?

לגבי המנהג שהזכרת נגיעה ביין אחרי ההבדלה אכן נוהגים מנהג זה. 

 

אבל יש לדעת ככלל ששיטת חב"ד בעניני סגולות וקמיעות, אף אלו שמקורן ממקום קדוש ועליון, מכל מקום אין ענין לכשלעצמו לרדוף אחרי סגולות, אלא יש לעבוד את ה' ע"י התחזקות בלימוד התורה וקיום המצוות בהידור, עבודת התפילה ותיקון המידות, הפצת המעיינות חוצה וכו' שאלו הן הסגולות הכי טובות וכלשון הרבי "סגולה בדוקה ומנוסה". 

 

כמובן שיש גם מנהגי חב"ד והנהגות שנהגו רבותינו נשיאנו (אלו שהן הוראה לרבים) שמוטל על כל חסיד לנהוג בהם כמו שמנהג שהזכרת.

 

כמובן שאין איסור לעשות סגולות למיניהם אלא שיש להיזהר שלא לעשות מטפל עיקר ומעיקר טפל.

מקורות

שולחן מנחם ח"ב עמוד קמ"ה, שם ח"ד עמוד ק"י.