עולם הבא למי?

שלום הרב, חסיד חב"ד אמר לי שגם בעולם הבא יהיו נשמות בגופים, האם זה נכון?

יש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם האם השכר הסופי (ותכלית הבריאה) לעתיד לבוא הוא שיהיו נשמות בגופים (בעולם התחיה) או נשמות ללא גוף.


אמנם לכל הדעות – אחד מעיקרי האמונה – היא האמונה בתחיית המתים, אבל הרמב"ם סובר שלאחר מכן יחזרו הנשמות לגן עדן ושם התכלית הסופית (="עולם הבא").


תורת החסידות מכריעה כדעת הרמב"ן שלעתיד לבוא יהיו נשמות בגופים, מצד תכלית הכוונה של "דירה בתחתונים", והמעלה של המצוות בגשמיות דוקא. כלומר, שתחיית המתים הוא השלב הסופי של הגאולה.


 

מקורות