Ask The Rabbi

נושא:

נשים בספירת העומר

האם נשים מחיבות בספירת העומר? אם אני מסופקת אם ספרתי או לא אני יכולה להמשיך לספור עם ברכה?

על פי הכלל שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא, נשים פטורות ממצוה זו כיון שהיא תלויה בזמן. אך דעת הרמב"ן שאין זה בגדר מצות עשה שהזמן גרמא ונשים חיבות בה.


המגן אברהם כותב שנשים קבלו עליהם את זה כמצוה, ויש שחלקו עליו. 


למעשה, נשים רבות נהוגות לספור גם כן, שהרי גם מצוה שהזמן גרמא אשה יכולה לקיים על פי רוב, אם רצונה בכך, כמו נטילת לולב, ושופר וכו', ויש מצוה בדבר.


אם האשה מסופקת אם בירכה את הברכה, ולא השלימה למחרת עד השקיעה, תמשיך לספור ללא ברכה.

מקורות