Ask The Rabbi

נושא:

נשיאת כפיים

כהן שאינו רוצה לברך ברכת כהנים, האם ברשותו לעשות כן?

כהן שנמצא בבית הכנסת ויודע שהש"ץ יקרא תיכף 'כהנים', חייב לעקור רגליו לעלות לדוכן בברכת 'עבודה'. אמנם אם אינו נמצא בבית הכנסת כשקרא הש"ץ 'כהנים' ולא קראוהו לעלות, אינו מחוייב כלל לישא כפיו.


ולכן כהן שאינו רוצה לישא את כפיו (כגון שהוא חלוש, או מכל סיבה אחרת), יצא מבית הכנסת לפני שהש"ץ קורא 'כהנים', וישאר בחוץ עד לאחר הקריאה ויחזור, ואזי לא יתחייב לברך. ומנהג כהנים להדר לצאת לפני אמירת 'רצה' ע"י הש"ץ (שאז הכהנים עוקרים ממקומם לעלות לדוכן), ולהישאר בחוץ - עד לאחר סיום ברכת הכהנים, ואז להיכנס חזרה לבית הכנסת.

מקורות