fbpx

נושא: שבת

נרות שבת אצל הדודה

שלום הרב. בשבת אני אצל דודה לבד בלי אשתי, ולא אוכל איתם (מצד הכשרות) אלא יאכל אוכל שלי, אשתי גם לא בבית, האם אני צריך להדליק נרות שבת או יצא ידי חובה בהדלקת הנר של דודה?

ב"ה

שלום וברכה.


כיוון שדודתך מדליקה את נרות השבת ואתה מתארח בבית משפחתה. תוכל לצאת בזה ידי חובה.  אף שאינך אוכל מאותם מאכלים.


(וזהו גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז.  שלבני ספרד המנהג שמדליקים רק נר אחד בברכה אף לאשה המתארחת. ולבני אשכנז שהאשה רשאית להדליק נר בברכה גם שמתארחת י"ל דזהו דווקא לאשה או לרווק הרגיל בהדלקה בדרך כלל אך לא כשיש מי שידליק גם בביתו וגם בבית מארחיו.)


מקורות :


שו"ע אור"ח סימן רס"ג ונו"כ.

מקורות