fbpx

נסתיימה עבודת הבירורים

שלום הרב, הרבי אומר שנסתיימה עבודת הבירורים, ואפילו שהאדם הפרטי
מכיר את עצמו ויודע שיש לו עוד מה לתקן ולברר, ואם הכוונה שבכללות
העולם מוכן לגאולה, אז איך אפשר לחלק בין כלל לפרט, כשהפרטים
לא נבררו איך הכלל הושלם ?

ב"ה

הרבה דיו נשפך על הנושא הזה, ואתה יכול גם בחיפוש באינטנרט למצוא עוד בנושא זה.

פשט הדברים, שיש איזה מטלה ועבודה המוטלת עלינו עם ישראל בעניין הבירורים בשביל להביא את העולם כתיקונו. ומטלה זו הושלמה באופן כללי. צריך לזכור, שהדור שלנו לא עומד בפני עצמו, אלא הוא לאחר כל הדורות הקודמים, בהם היה מסירות נפש ממש עבור תורה ומצוות וכו' וכו', ולכן אנחנו כננס על גבי ענק משלימים זאת.

ואם כן, שעבודת הבירורים הנצרכת להבאת הגאולה היא הסתיימה, ומה שנשאר לכל אחד באופן פרטי אין זה מניעה לעבודה המוטלת על הכלל, ובוודאי שבבוא הגאולה יושלמו ממילא גם הפרטים החסרים.

 

 

מקורות