fbpx

נושא: כללי

נישואין

מקורב צעיר כהן מעוניין לישא נערה שאימה יהודייה ואביה נכרי, האם מותר לסייע לו בכך?

נפסק בשלחן ערוך שבת לאם יהודיה ואב נכרי 'פגומה' לכהונה. במשמעות ההלכתית של הפגם נחלקו הפוסקים אם רק לכתחילה לא תינשא לו או שגם אם נישאה לכהן תצא. למעשה באם הם חיים כך כמה שנים או שיש להם כבר ילד או שהם חיים כך כבר כמה שנים ולא נראה שיפרדו – יש מקום לעיין להקל, ובאם לאו – אין לסייע להם [ראוי שתבדוק אם אמו של הכהן לא נפסלה לכהונה מחמת שחייתה עם נכרי קודם נישואיה לבעלה, כיון שאם כן הבן אינו כהן, ודבר זה מצוי הרבה אצל תושבי חו"ל]

מקורות

אבה"ע ד ה ועוד. באר הגולה שם ס"ק י. בית שמואל שם ס"ק ב וחלקת מחוקק שם. ע"ע תחומין כח ע' 43