נישואים בהפרש גיל גדול - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שידוכים

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

אשה רווקה שגילה קרוב לארבעים, ומעוניינת להתחתן אם גבר שגילו מעל שישים, האם הדבר ראוי.

תשובה

מעיקר הדין אין איסור בדבר, אמנם עצה טובה שאי"ז מנהג נכון בהפרש זה.

מקורות

ראה בשולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה (סימן ב סעיף ט): לא ישא בחור, זקנה, ולא זקן, ילדה, שדבר זה גורם לזנות.


ובבית שמואל (ס"ק כא): ולא זקן ילד'. כתב בח"מ אם היא מרוצה לישא אותו מותר.


ובחלקת מחוקק (ס"ק יא): שדבר זה גורם לזנות. עיין בספר חסידים סי' (שעט) שאין אסור בדבר אם היא מתרצה לכך (ומביא שם מעשה שבתולה אחת נשאת לזקן אשר היא היתה חפיצה בו ויצאו מהם בנים תלמידי חכמים).


דילוג לתוכן