Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

ניהול זמן

בקישור לניהול נכון של זמן, מהי הדרך הנכונה, בהקשר של זוגיות ועבודה ומטלות וכו'?

ברגע שאני מסתכל על הזמן כסובייקטיבי, אין לי שיקול דעת אמיתי, כי אני קרוב אל עצמי – מאוד בא לי לעשות את זה כי אני אוהב, ואת זה אני לא אוהב, אז אני דוחה את זה. האני שלי לא קורא את המציאות באופן אובייקטיבי, הוא קורא את הכיף שלי, וכיוון שכך זה לא תמיד יעזור. כמו שאם אדם בא להתייעץ איתנו על נושא מסויים נעזור לו, אך אם לנו יש את אותה בעיה אולי נענה משהו אחר כי זה קרוב אלינו.


כאשר מנהלים את הזמן בצורה אובייקטיבית צריך לא לשכוח שאנחנו צריכים למצוא זמן לזוגיות ולדברים שאנחנו אוהבים.


אנחנו מתחברים נכון למטלות שלנו כאשר אנחנו שוקלים אותן, בוחנים אותן, כאשר משתמשים עם השכל לנהל ולא ברגש זה יגיע למימוש הכי טוב.

מקורות