fbpx

נושא: כללי

נטילת ידיים

האם הצורך בנטילת ידיים על יד המיטה הוא גם במקרה שקם באמצע הלילה?

מלשון המשנ"ב משמע שהקפידא הוא דווקא במקרה שקם ואינו רוצה לישון עוד, אך למעשה עקב חומרת דברי הזוה"ק בדבר זה, וההתרחקות הרבה מן הטומאה ומן הכיעור, לא נהגו להקל בזה. וכן פסקו רוב הפוסקים, שמקפידנן על נטילת ידיים על יד המיטה, גם אם קם באמצע הלילה.

וכן מפי השמועה נהג רבינו, שהיו מכינים בשבילו 2 ספלים, א' לאמצע הלילה וא' לבוקר (וראה מעשה מלך).

מקורות