נזיקין של קטן - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נזיקין של קטן

שם הרב המשיב:
  • שאלה

קטן שהזיק האם הוריו מחויבים לשלם?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה

קטן שהזיק פטור מלשלם אף לכשיגדל, ואף אביו פטור מלשלם. אמנם ראוי לגעור בו ולהעמידו על חומרת הענין והזהירות הנצרכת מלהזיק לאחרים. ובמקרה שהיזק הקטן נבע מפשיעת האב (כגון שנתן לו חפץ שעשוי להינזק, או שלא שמר מפניו חפץ זה) – חייב אביו לשלם.

מקורות

כתב בשולחן ערוך חושן משפט הלכות חובל בחבירו (סימן תכד סעיף ח): "החובל בחרש, שוטה וקטן, חייב; והם שחבלו באחרים, פטורים; אף על פי שנתפקח החרש ונשתפה השוטה והגדיל הקטן, אינם חייבים לשלם, שבשעת שחבלו בהם לא היו בני דעת".


וברמב"ם (פ"א מהלכות גניבה ה"י) "ראוי לבית דין להכות את הקטנים כפי כח הקטן על הגניבה, כדי שלא יהיו רגילים בה, וכן אם הזיקו שאר נזיקין. וכן מכין את העבדים שגנבו או הזיקו מכה רבה, כדי שלא יהיו רגילים בה. וכתב המגיד משנה, לא מצאתי מבואר, אלא נראה פשוט, ואפילו למאן דאמר קטן אוכל נבלות אין בי"ד מצווין להפרישו, הני מילי בעבירות שבין אדם למקום, אבל בעבירות שבין אדם לחברו ודאי לא. אבל מפרישין אותו כדי שלא יארע תקלה על ידו".


ובחשוקי חמד (להגר"י זילברשטיין. בבא קמא דף כג עמוד א) כתב על פי הגמ' בדף כב ע"ב, שלריש לקיש שאשו משום ממונו, אמאי לא חייב כשמסר לקטן גחלת, והרי זה ממונו? ואמרינן משום שלא ברי היזקא. ולפי זה כדור הנמצא ביד קטן כיון שזה דרכו לשחק בו, ובדרך כלל אינו מזיק, אינו צריך לשמרו, אבל אם מניח דבר המזיק בבית ויש לו קטן שיודע שהוא זורק כל דבר וכיוצ"ב, צריך לשמור שלא יזיק, ואם הזיק בממונו חייב.

דילוג לתוכן