Ask The Rabbi

נושא:

נזיקין של קטן

קטן שהזיק האם הוריו מחויבים לשלם?

קטן שהזיק פטור מלשלם אף לכשיגדל, ואף אביו פטור מלשלם. אמנם ראוי לגעור בו ולהעמידו על חומרת הענין והזהירות הנצרכת מלהזיק לאחרים. ובמקרה שהיזק הקטן נבע מפשיעת האב (כגון שנתן לו חפץ שעשוי להינזק, או שלא שמר מפניו חפץ זה) - חייב אביו לשלם.

מקורות