fbpx

נושא: תפילה

אמירת "ועל גרי הצדק" על ידי גר

האם גר צדק צריך לשנות מהנוסח שבסידור, בברכת "על הצדיקים"? אם כן, מה עליו לומר במקום: "ועל גרי הצדק ועלינו"?

אין לשנות. זה הנוסח שקבעו חכמים, והוא מתאים לכולם גם לגרים. ויש בזה כמה טעמים וסברות, אך למעשה יגיד הנוסח כמו שהוא.

מקורות