נוסח הזמנה לחתונה בחב"ד

מה העניין שחבדניקים עושים הזמנה לחתונה וכותבים שם "בשעה החמישית" גם אם לא זאת השעה?

נוסח זה הוא מכיוון שכך נכתב בהזמנה של חתונתו של כ"ק אד"ש, וההנהגה במנהגיו של בית הרב חשובה מאוד לחתונה. כפי שמצינו בשיחתו של אד"ש (תורת מנחם התשי"ד ח"א ע' 198) שנישואין הוא זמן שצריך להתגלות כח האין סוף ב"דור ישרים יבורך", וכיון שהתגלות כח הא"ס נמשכת ע"י נשיא הדור, לכן נוגע ביותר שתהיה ההנהגה במנהגי בית הרב.

מקורות