fbpx

נושא: הלכה

נגיעה ילדים באוכל

האם ילדים קטנים חייבים בנטילת ידיים בבוקר?

מעיקרא דדינא אין לחשוש לנגיעת המאכלים ע"י קטן פחות מגיל חינוך (שש או שבע, תלוי לפי חריפותו), אמנם, ראוי להחמיר גם בתינוקות מגיל שעשויים לנגוע במאכלים, והמחמיר בבנים קטנים מיום המילה קדוש יאמר לו, וכן ראוי להרבות בקדושתם של הילדים. רק שמ"מ, עד גיל חינוך אין לדקדק עליהם שלא יניחו את הרגליים על הרצפה לפני הנטילה ושלא יגעו בנקבי גופם.

מקורות

וראה פ"ת ח"א עמ"ד)