Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח


מתי מתחייבים בברכת שהחיינו בפירות חדשים, ומתי מברכים?

מתי מתחייבים בברכת שהחיינו בפירות חדשים, ומתי מברכים?

חיוב ברכת שהחיינו חלה על פירות חדשים (שזוהי העונה שלהם בשנה, שאז הם ביופיים ובגודלם השלם). והמנהג בפועל שמברכים בשעת ובסמיכות לאכילה. ויקדים לברך שהחיינו - לפני ברכת הפרי.


 

מקורות