fbpx


מתי מתחייבים בברכת שהחיינו בפירות חדשים, ומתי מברכים?

מתי מתחייבים בברכת שהחיינו בפירות חדשים, ומתי מברכים?

חיוב ברכת שהחיינו חלה על פירות חדשים (שזוהי העונה שלהם בשנה, שאז הם ביופיים ובגודלם השלם). והמנהג בפועל שמברכים בשעת ובסמיכות לאכילה. ויקדים לברך שהחיינו – לפני ברכת הפרי.


 

מקורות

כתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן סדר ברכת הנהנין (פרק יא סעיף יב): הרואה פרי חדש שמתחדש משנה לשנה או אפילו שני פעמים בשנה – ונהנה בראייתו, מברך שהחיינו, אפילו רואהו ביד חבירו או על האילן. ואם אינו נהנה בראייתו, אינו מברך עד שעת אכילה. והעולם נהגו שלא לברך בכל ענין עד שעת אכילה, כדי שלא לחלק בין מי שנהנה בראייתו למי שלא נהנה.


ויברך תחלה שהחיינו, ואחר כך בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, והמברך בשעת ראיה לא הפסיד אם נהנה בראייתו.