fbpx

נושא: חסידות

משמעות הביטול

שאלה בנוגע לספר -"לך לך אל עצמך האמיתי"
בפרק שמדבר על ביטול כתוב שביטול הוא ביטול הצורך לקבלת חיזוקים מהסביבה ופיתוח תודעה שאנחנו תמיד טובים ואהובים.
ידיעותיי בחסידות קצרות יחסית אך מעולם לא ראיתי שכשמדברים על ביטול זהו הפירוש, תמיד הבנתי שביטול זה פשוט לעשות את רצון ה' ולא להקשיב לרצונות הגוף.
אשמח למקורות אודות ההגדרה של הביטול כדי אוכל להעמיק בנושא.

ב"ה
ראשית, ישר כח על השאלה היפה.
אין ספק שביטול במשמעותו הפשוטה זה ביטול לרצון ה'.
אך כשעוסקים בתודעה והרגשה של הביטול, העומק של הענין הוא, שדוקא הביטול מאפשר לאדם להקשיב לנפשו האלוקית ולגלות אותה, ובזה להשתחרר ולבטל את הביטויים השלילים של הנפש הבהמית.
הרעיון מבוסס בעיקר על המשך תער"ב פרק רלב ואילך, שם דן בהרחבה בהפרש בין הספירות של התהו שהיו בישות, לספירות של התיקון שהיו בביטול, ושם אומר בפירוש, את תוכן הרעיון הנ"ל.
אתה מוזמן לעיין באותם פרקים, וגם לקרוא את המאמר "תהו ותיקון בהנהגת האדם" מתוך אתר דעת
https://daat.org.il/%d7%aa%d7%95%d7%94%d7%95-%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%94%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d/
המסכם את המהלך באותם מאמרים ומקביךל אותם לדברים האמורים בענין הביטול והישות.
אם לאחר זה יהיו שאלות נוספת – תפנה אלינו שוב בשמחה.
הצלחה רבה.

מקורות