Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מקלף בשבת

האם מותר לקלף פירות במקלף בשבת?

אסור לקלף בשבת ע״י מקלף גם פירות שרגילים לאכול בקליפתם, וכל שכן פרי שיש לו קליפה שאין דרך העולם לאכול אותה - כיון שזה בורר בשבת ואסור. 

מקורות