fbpx

מקור לסיפור

שלום, אני מחפש מקור לסיפור שפעם אחת הגיע חסיד לאדמור הזקן והתלונן שקשה לו עם לחתן את הילדים,פרנסה וכו'..והאדמור הזקן אמר לו שהוא חושב רק מה הוא רוצה ולא מה דורשים ורוצים ממנו ואז הוא התעלף וכשהתעורר אמר לו אדמור הזקן שעכשיו שהוא יודע שה' היה הוה ויהיה יכול הוא לחזור למקום מגורו וכן היה..ואחר כך הוא שינה את התפיסה שלו ועזר לאנשים והצליח

הסיפור הובא בספר התולדות של אדמו"ר הזקן, עמ' 1050.

מקורות