fbpx

נושא: כללי

מקווה.

מקוה שהפקק של אוצר הזריעה לא היה סגור היטב, ונכנסו משם מים אט אט ומילאו את המקוה, וטבלו בה, האם צריך לטבול שוב?

לדעת הדברי חיים מצאנז כניסת מים לתוך המקווה נחשבת כזחילה (למרות שאין זחילה של מים מהמקווה לחוץ). כניסת מים נחשבת אם יש זרימה לפחות של טיפה-טיפה, ואם אין זרימה כזו אין כלל חשש גם לדעת הדברי חיים. האחרונים כתבו שגם כשיש זרימה של טיפה-טיפה חוששין לזה רק בלכתחילה ולא בדיעבד, ואין צריך לחזור ולטבול.

מקורות

דברי חיים מקוואות פרק ה. היכל הוראה ח"א הוראה קנ.