fbpx

מציאות אמיתית

יישר כח על התשובה בנוגע לאחדות ה': אז בעצם העולם הוא מציאות אמיתית ולא דמיונית ח"ו אבל מצד יחודא עילאה העולם ומלואו כל כולו נברא באמת בשביל כוונת דירה בתחתונים ולא שהעולם יש לו מטרה אחרת – יישר כח אם תענו לי, באמת היו לי בזמן האחרון מחשבות מחרידות בנוגע לאם העולם ומלואו קיים או לא, בגלל שלא הבנתי את הנושא הזה החסידות באופן הנכון

ב"ה

בהחלט. העולם הוא מציאות אמיתית, בגלל שהקב"ה נותן לו את המציאות וברא אותו.

מצד יחודא עילאה – ניכר בכל פרט איך כולו חלק מהאלוקות, וממילא כל עניינו לעשות את רצון ה' ולהשלים הכוונה בבריאתו.

מקורות