Ask The Rabbi

נושא: הלכה

מצות יד ומצות מכונה

שלום הרב, רציתי לדעת האם עדיפות במצות עבודת יד על פני מצות מכונה?

בוודאי שיש חשיבות.


הן מכיון שלעיתים במכונה קשה לנקות לחלוטין את כל שיירי החמץ ויש חשש החמצה,


והן משום שחסרה כאן הכוונה לשם מצת מצווה, השייכת דווקא כאשר יהודי מבצע בפועל את התהליך.


להשלמת העניין מובאים דברי רבותינו נשיאנו בעניין זה: 

כ"ק אדמו"ר הרש"ב כותב (אג"ק הרש"ב ח"א עמ' שט"ז-שי"ז): 

"בדבר המאַשין (=מכונה) לאפיית מצה, הלא זה כמה שנים מלפנים רבו המנגדים על המאַשינען, ובמה מצאו עתה שטובה היא, וגם עוד מהודר ביותר וביתרון אשר הרבנים הגדולים ז"ל יראי ה' וחרדים לדבר הוי' אשר בדור שלפנינו אסרו את המאַשין, ומהם אשר לא רצו לגלות הטעמים שלהם בכדי שלא יסתרו אותם, אבל פסקו בתוקף לאיסור, ומהם שכותבים שהוא חמץ גמור, איך ימלא לבנו לעבור חלילה על דבריהם. 

ולבד החוששים שכתבו בזה, שמעתי זה איזה שנים מר' יחיאל האלפערין...שאמר לו חימיק (=כימאי) ירא אלוקים ובר-אוריין, אשר על-פי חוקי החימיע בנגיעת העיסה בהמעטאל של הוואלצין (=במתכת של הגלילים) נעשה בה חימוץ תיכף ברגע זו. ואני מאמין אשר הרבנים הגאונים הנ"ל רוח ה' נוססה בהם לאסור בתוקף את המכונה מצד החשש הנורא הנ"ל, אף שהם לא ידעו מזה, ועל-דרך מ"ש בשו"ת צמח-צדק יו"ד סי' קע"ו ח"ג בשם האורים והתומים. 

וכאשר כבודו שואל מאתי, אני איני מסכים על-זה בשום אופן, ואין לנו לחדש דברים כי-אם לילך בדרך הישרה שהניחו לנו רבותינו הק' זצוקללה"ה...". כ"ק אדמו"ר הריי"ץ כותב (אג"ק ח"א עמ' שפ"ח): 

"על דבר המצות מאשינאווע...בכללות עניין מצה זו אין אני חפץ לדבר והוא כבר ידוע לכל...הוודאי ישנה במדינתם שמורה מהודרה...אפיה בתנור כנהוג אצלנו ונאפות בידיים...כי האפשר הדבר אשר לא יהיה מצת שמורה כחק"? 

הרבי מביא (אג"ק חי"א עמ' רח"צ) "מעשה רב" של כ"ק אדמו"ר הרש"ב שבשעת הדחק, בסמיכות ובמהלך מלחמת העולם הראשונה, כשרבו הפליטים ברוסיא ולא היה שייך להכין ציציות עבודת יד ומצות עבודת יד לכולם, הרי בנוגע לציציות הורה בפועל להכין ציציות מכונה (למרות שבאופן כללי התנגד לכך בחריפות, כי חסר בהן ה"לשמה" וגם זה בתנאי שתחילת העבודה נעשתה ע"י אדם), אך לגבי המצות מביא הרבי את המקורות השוללים זאת מכל וכל. 

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו