Ask The Rabbi

נושא: הלכה

מצוות צדקה – עד כמה

אדם המקבל לדואר בביתו ריבוי מכתבים של בקשות צדקה מארגונים שונים וכיוצ"ב, האם חייב לענות לבקשה של כל אחד, למרות שהדבר גובל בטירחה והוצאה גדולה?

 

באם מדובר בבקשה של חלוקה רגילה שאינה מיועדת אישית אליו, אלא מחולקת באופן כללי או אוטמוטי (אף אם המכתב נושא את השם שלו, אך זה לא היה מכוון באופן אישי ומפורש אליו אלא נעשה באופן אוטומט לכללות האנשים), אין חיוב לענות לכל בקשה.

אמנם באם מדובר במכתב שנשלח אליו במיוחד באופן אישי, חובה עליו להתייחס לבקשה, שהרי זה כאילו העני עצמו 'השכים לפתחו', ועל כל פנים לענות לבקשה בסכום ועזרה מועטת.

 

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו