Ask The Rabbi

נושא:

מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים לאישה נשואה

האם אשה נשואה חייבת במשלוח מנות ומתנות לאביונים או שיוצאת יידי חובה על ידי בעלה?

אשה חייבת במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים כמו האיש. ולכתחילה תשלח בעצמה, אמנם מעיקר הדין יכולה לצאת ע"י הבעל שמשלח במקומה (כלומר, שמשלח לאיש ומשפחתו, ואומר שזהו אף מזוגתו).


וכן פסק בקיצור שולחן ערוך (ע"פ פסק הרמ"א): "גם הנשים חייבות במשלוח מנות ומתנות לאביונים, משלוח מנות תשלח אשה לאשה ואיש לאיש, אבל מתנות לאביונים יכולה גם אשה לשלוח לאיש וכן בהיפוך. קצת נשים סומכות על בעליהן שהן שולחים גם בשבילן, ואינו נכון אלא יש להחמיר".

מקורות