fbpx

נושא: פסח

מצה כפולה

מה ההגדרה של 'מצה כפולה', ומה דינה בפסח?

מצה כפולה היא מצה שנוצר בה כפל בבצק, באופן שבצק עליון מונח על גבי בצק תחתון (ב' שכבות – זה ע"ג זה) בלי הפסק בינתיים (להוציא מצה שב' בכפלים נתאחדו במרדד להיות כאחד ממש, למרות שניכר קצת הדבר, וכפי שמצוי מאוד במצות עבודת יד), וכשמסירה (בערב פסח לפני הביעור, או בתוך הפסח) טוב להחמיר לשורפה, אך מעיקר הדין מספיק להסירה ולהשליכה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים (סימן תסא סעיף כב): אין אוסרין מצה כפולה אלא כששני צידי הכפל הם דבוקין זה לזה, דהיינו מונחין זה על גב זה ממש בלי שום הפסק אויר בינתיים, שאז יש לחוש שמא אין חום האש שולט שם, אבל אם אינן דבוקין ממש אלא שהן סמוכין זה לזה, אף על פי שכמעט הן דבוקין אין לאוסרה אפילו הן בתוך הפסח, דכיון שיש מעט הפסק ביניהם, חום האש שולט שם יפה ומתחיל לאפות שם קודם שיספיק להתחיל להחמיץ, ומכל מקום אם שם במקום הכפל לא קרמו פניה אסורה לפי סברא האחרונה שנתבאר למעלה.


ובסעיף כא: כשמסיר מקום הכפל עם מקום מגעו ממצה כפולה בתוך הפסח או בערב פסח משעה ששית ולמעלה, טוב להחמיר ולשרפם אם אפשר לו, אף על פי שאין חמץ ברור אלא חשש בעלמא.