Ask The Rabbi

נושא:

מצה כפולה

מה ההגדרה של 'מצה כפולה', ומה דינה בפסח?

מצה כפולה היא מצה שנוצר בה כפל בבצק, באופן שבצק עליון מונח על גבי בצק תחתון (ב' שכבות – זה ע"ג זה) בלי הפסק בינתיים (להוציא מצה שב' בכפלים נתאחדו במרדד להיות כאחד ממש, למרות שניכר קצת הדבר, וכפי שמצוי מאוד במצות עבודת יד), וכשמסירה (בערב פסח לפני הביעור, או בתוך הפסח) טוב להחמיר לשורפה, אך מעיקר הדין מספיק להסירה ולהשליכה.

מקורות