fbpx

נושא: צדקה

מעשר על ידי ויתור חוב

רציתי לדעת בבקשה הלוואה שנתתי בסך 30,000 שח לגיסי שלא תוחזר מיכוון שאין באפשרותו להחזיר האם אני יכולה להחשיב זאת כמעשר עבור 30 חודש. כי אני מפרישה מעשר כ1000 שח בחודש?

א. מותר לתת מעשר גם לקרובי משפחה ומצווה לתת להם לפני שנותנים לשאר אנשים (אמנם יש ממליצים לתת להם רק חמישים אחוז מסכום המעשרות כדי שגם עניי העולם יקבלו משהו).
ב. מותר למחול לעני על החוב ולחשב זאת בתור מעשר ,אבל אם אינו יכול לגבות את החוב, למשל הלווה פשט את הרגל אז אינו יכול לנכות סכום זה ממעשר וכן אם המלווה התייאש מהחוב אי אפשר לנכות ממעשר.
ג. הפוסקים נחלקו האם אפשר לתת מעשר על חשבון ריווח עתידי (נהוג להקל).
ד. לכן במקרה זה הצעתי היא לא להתייאש מהחוב אלא שכל חודש למחול ללוה על חלק מהסכום לפי ערך המעשרות שברצונך לתרום אותו חודש וככה זה יחשב כאילו אותו חודש אתה תורם לו הסכום המדובר (או להסתמך על הדעות שמותר לתרום על חשבון ריווח עתידי).
ה. ישנם פוסקים שמחמירים יותר, שמתנים היתר זה רק אם חשבת כך משעת נתינת ההלוואה אבל בהיחשב המציאות והקושי את יכולה לסמוך על המקילים כאן. אלא שנכון לעשות סיכום זה במפורש עם העני .

מקורות

תשובת הגרשז"א ע"ה הוו"ד בס' בארה של צדקה ע' שכ"ח.


ראה פת"ש סי' רמ"ט סק"א ובשו"ת בנין ציון החדשות סי' י"ג כתב להקל.


ש"ך יו"ד סי' רנ"ז סקי"ב וראה פת"ש שם סק"ה.