fbpx

נושא: צדקה

מעשר מכספי צדקה

אדם המקבל כספי צדקה, האם מחוייב להפריש מכך מעשר.

מעיקר הדין, גם עני המתפרנס מן הצדקה מחוייב בצדקה. אמנם באם אין לו כדי צורך פרנסתו, אינו חייב מן הדין ליתן צדקה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה (סימן רמח סעיף א): כל אדם חייב ליתן צדקה,  אפילו, עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו. ומי שנותן פחות ממה שראוי ליתן, בית דין היו כופין אותו ומכין אותו מכת מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן, ויורדים לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן.


ובש"ך (שם סעיף א): אפילו עני המתפרנס מן הצדקה כו'. היינו כשיש לו פרנסתו בלאו הכי דאם לא כן אינו חייב ליתן צדקה כדלקמן סימן רנ"א ס"ג ומכל מקום מותר לו להתפרנס מן הצדקה אם אין לו קרן שיוכל להתפרנס מן הריוח כדלקמן סימן רנ"ג ס"ב.