Ask The Rabbi

נושא:

מעשר באומדן

האם יש ענין לתת מעשר דוקא בצורה מדוייקת, או אפשר לתת על פי אומדן, והעיקר שיהיה יותר ממעשר?

כמובן שמותר לתת יותר ממעשר, יש אפילו שהקפידו לתת חומש ויותר מזה. עם זאת, כשנותנים על פי אומדן יש מאוד להיזהר שאכן נותנים המעשר ולא פחות, וקורה לא מעט שמעריכים על פי אומדן דעת שתרמנו מספיק ומתברר שלא הגענו למעשר בכלל. 

ולכן הדרך הטובה ביותר היא לרשום בפנקס מה שניכנס ומה שתורמים, כדי לשמור על חשבון המעשרות. 

מקורות