Ask The Rabbi

נושא:

מעשרות – למי?

שלום כבוד הרב,
יש לי מעשרות באופן קבוע, והייתי מעונינת לדעת מהו סדר העדיפויות, למי צריך להביא קודם?

סדר העדיפות במתן צדקה ומעשר:
א. שיפור חינוך הילדים זו מצוותו האישית של האדם והיא קודמת לשאר העניינים. למשל אם יש במקום חינוך כשר וההורים נותנים חינוך מהודר וטוב יותר, ההפרש בין כשר למהודר יכול להיות מכספי מעשר ובכלל זה הסעות וכו'. [לעומת זאת, החינוך הבסיסי הינו חלק ממצוות האב לבנו ואינו יכול להתקזז מכספי המעשר.]
ב. בניית בית כנסת - אם אין מקום להתפלל בו.
ג. סיוע לקרובים עניים (הורים, בנים ובנות גדולים ועצמאיים, אחים).
ד. סיוע לעניים לפי הדירוג הבא: שכנים קודמים ליתר עניי העיר, ועניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת; אישה קודמת לאיש, למזון, לביגוד ולסיוע לנישואין.
ה. סיוע ללומדי תורה כדי שיוכלו ללמוד כראוי.


 

מקורות