fbpx

נושא: צדקה

מעשרות

נקלעתי לקשיים ורובצים עלי חובות רבים, האם אני חייב במעשר כספים?

החיד"א הביא דרשנים שדרשו את הפסוק "בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'" שבתחילה צריך האדם לפרוע את חובותיו ורק אחר כך רשאי להתנדב צדקה. האחרונים כתבו שעל פי הלכה בעל חוב פטור מלתת מעשר כספים. פטור זה מוגבל רק לאדם שגם בהוצאותיו הפרטיות אינו מוציא מלבד ההכרח ומכל הנותר משלם את חובותיו. עצת הרבי היא לתת מעט לצדקה ולרשום את יתרת ה'מעשר' כחוב לפרוע לצדקה לכשירחיב לך ה' בקרוב.

מקורות

דבש לפי אות פא, כז. דרך פיקודך הנהגות ישרות אות כט. שבט הלוי ז קצה. תשובות והנהגות ח"א סי' תקס ב. דרך אמונה מתנות עניים ז ציון הלכה ריד