Ask The Rabbi

נושא:

מעשר לאחותי

האם אני יכולה לתת מעשר לאחותי. משפחה עם 5 ילדים שקשה להם בפרנסה ועושים אירוע לילדה?

בהחלט, ניתן לתת מעשר גם לקרובי משפחה, ואדרבה, יש לנו חובה להחזיקם, עוד יותר מאשר אנשים זרים.


אך מובא בפוסקים, כי כדאי שלפחות חלק מהמעשרות יהיה גם לעניים או החזקת תורה - שלא מבני המשפחה.

מקורות