Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מעלת חודש אדר

חודש טוב, רציתי לשאול מה הטעם שנוהגים לשמוח בכל חודש אדר דוקא, הרי היו עוד חודשים שקרו בהם ניסים לישראל? 

חז"ל אמרו "משנכנס אדר מרבים בשמחה".


במדרש מסופר שהמן סבר שחודש אדר מוכשר לביצוע הגזירה כנגד עם ישראל, שכן אין בו מזל טוב לישראל.


לעומת זאת, כשהתהפכה הגזירה נאמר במגילה שהחודש כולו הפך מאבל לשמחה וליום טוב.  


על סגולתו של חודש אדר נאמר בגמרא שבו בריא מזלם של ישראל.


כמו כן מצטיין חודש אדר בכך שבו נולד משה רבנו וזו הסיבה שהובילה להפיכת גזרת המן בחודש זה.


 

מקורות