Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מעגל החיים

יש אשה חשובה מאוד בעיר שלנו שנפטר לה הבן. היא מאוד מקורבת לבית חב"ד, האם אני יכול לנחם אותה?

 דבר ראשון שאשתך תגש אליה כרגיל ותנחם אותה בשמך. וגם אתה יכול לבוא, אך המנהג הוא שאתה צריך לעמוד בפתח החדר ולנחם אותה משם.

מקורות