Ask The Rabbi

נושא:

מעגל החיים

. האם מותר ללמוד חסידות בימי השבעה, ומה בנוגע לחת"ת רמב"ם?

 מותר ללמוד פנימיות התורה בימי השבעה, ואף כדאי. בנוגע לחת"ת ורמב"ם, הרי המיקל ללמוד אותם ללא עיון ועומק אלא רק פשוטו של מקרא יש לו על מי לסמוך.

מקורות