Ask The Rabbi

נושא:

מעגל החיים

מאיזה זמן צריכה הכלה לכסות את ראשה ביום חופתה?

 בענין זה רבו המחלוקות, ישנם רבנים המורים שמשעה שנכנסו לביתם חלה עליה חובה לכסות את שערות ראשה, וכן הורה הרב דווארקין. ויש רבנים המורים שמרגע אחד אחרי החופה חלה עליה חובה לכסות את שערות ראשה, ולכן כבר מיד לאחרי החופה מכסים את שערות ראשה במפה או משהו בדומה לה. ויש רבנים המורים שלאחרי שהותם בחדר ייחוד חלה עליה החובה. רבנים רבים מורים כמו האפשרות הראשונה, וכן אני מורה.

מקורות