Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מעגל החיים

האם אפשר לבקר את הקבר של האבא קודם הי"ב חודשים?

בענין זה הוא תלוי במנהג שבכל מקום, כי אכן ישנם מקומות שנוהגים שלא עולים לקבר של האבא לפני הי"ב חודש.. ומצינו התייחסות מהרבי, שאם המדובר הוא בימי אלול ותשרי, שאלו ימי רצון, אכן ילך.

מקורות