fbpx

מעגל החיים

האם אפשר לבקר את הקבר של האבא קודם הי"ב חודשים?

בענין זה הוא תלוי במנהג שבכל מקום, כי אכן ישנם מקומות שנוהגים שלא עולים לקבר של האבא לפני הי"ב חודש.. ומצינו התייחסות מהרבי, שאם המדובר הוא בימי אלול ותשרי, שאלו ימי רצון, אכן ילך.

מקורות