Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

מעבר דירה בימי הספירה

האם ניתן להיכנס לדירה חדשה בימי הספירה ?

ישנם פוסקים הכותבים שראוי להימנע ממעבר דירה בימים אלו, שהרי לא מברכים 'שהחיינו' בימים אלו.


במקרה הצורך ניתן להקל, מאחר שמעבר דירה בימים אלו קל יותר מאשר ימי בין המצרים, ורואי להתייעץ עם רב ולפרט לפניו את המקרה הספציפי.

באחד מהמכתבים של הרבי מובאת הצעה להכניס כמה חפצים לבית לפני פסח, כדי שייחשב שתחילת הכניסה לבית כבר נעשתה אז. גם לקראת יום שבת, או ל"ג בעומר, ניתן לעבור דירה במקרה הצורך.  

מקורות