Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

מנהגי פסח שני

מה מנהגי פסח שני?

פסח שני נחשב כיום שמחה ואין אומרים במהלך התפילות את קטעי ה"תחנון".


נוהגים לאכול מצה ביום זה (ומותר לאכול בו חמץ).


על פסח שני כותב הרבי: "ענינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד, תמיד ניתן לתקן. אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו אם הדבר נעשה "לכם", כלומר ברצונו – למרות זאת ניתן לתקן".

מקורות