Ask The Rabbi

נושא: הלכה

ממונות

אחד מכר את ביתו, ועבר להתגורר במק"א, והשאיר בחדר מדרגות עגלות משומשות וכיוצ"ב, 'ועד הבית' עדכן אותו על כך והוסיף שבאם לא יוציא אותן משם עד לתאריך מסויים יזרקו אותם מהבניין, והגיע התאריך ולא בא, מה הדין?

העגלות ושאר הדברים שהשאיר במרחב הציבורי בבניין, הרי הן הפקר, ו'ועד הבית' יכול לעשות בהן כרצונו. (כמובן שיש ליזהר מאיסור 'בל תשחית', ולא סתם לזורקן לאיבוד, רק אפשר למוסרן לגמ"ח או לדיירים אחרים וכיוצ"ב).

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו