fbpx

נושא: כללי

ממונות

אחד מכר את ביתו, ועבר להתגורר במק"א, והשאיר בחדר מדרגות עגלות משומשות וכיוצ"ב, 'ועד הבית' עדכן אותו על כך והוסיף שבאם לא יוציא אותן משם עד לתאריך מסויים יזרקו אותם מהבניין, והגיע התאריך ולא בא, מה הדין?

העגלות ושאר הדברים שהשאיר במרחב הציבורי בבניין, הרי הן הפקר, ו'ועד הבית' יכול לעשות בהן כרצונו. (כמובן שיש ליזהר מאיסור 'בל תשחית', ולא סתם לזורקן לאיבוד, רק אפשר למוסרן לגמ"ח או לדיירים אחרים וכיוצ"ב).

מקורות

שטח החדר כניסה בבניין הוא ציבורי ושייך לדיירי הבניין בלבד, ומאחר ועבר להתגורר במק"א, אין לו רשות להשתמש ולהניח את חפציו במקום שאינו שייך לו, והרי הוא מזיק את שאר דיירי הבניין, (וכמו אדם שיניח את חפציו בתוך חצרו של אדם אחר). ומאחר והתרו בו ונתנו לו זמן לפנותן, ואעפ"כ לא בא, הרי שבזה מורה הוא על כך שמפקירן ואינו מעוניין בזה עוד, (שהרי אם היה מעוניין, היה עכ"פ אומר להם שיבוא לקחתם ויתעכב מעט וכיוצ"ב). ויכולים לעשות בהן כרצונם.